Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

V souladu s článkem 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) si Vás dovolujeme informovat, že o Vaší osobě zpracováváme osobní údaje, které jste nám poskytl/a, kdy se tímto ocitáte v postavení subjektu údajů.

Kdo je správcem Vašich osobních údajů:

Správcem Vašich osobních údajů, tedy osobou, která rozhoduje o způsobu a účelu zpracování Vašich osobních údajů, je:

Handlopex CZ s.r.o.
IČO: 03060021
se sídlem: Brněnská 289, 664 61 Holasice, Česká republika
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. C 90737.

Na základě čeho jsou Vaše osobní údaje zpracovávány:

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě uzavřené smlouvy či uděleného souhlasu se zasíláním obchodních nabídek a newsletterů.

Za jakým účelem jsou Vaše osobní údaje zpracovávány:

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány za účelem plnění uzavřené smlouvy, pro marketingové účely, za účelem vedení účetnictví správce a za účelem ochrany oprávněných zájmů správce v případě sporů vzniklých v souvislosti s plněním uzavřené smlouvy. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány z titulu plnění smlouvy, plnění zákonné povinnosti a z titulu oprávněného zájmu správce nebo třetí osoby.

Je-li souhlas titulem zpracování, zpracováváme Vaše osobní údaje pouze způsobem a v rozsahu, ke kterému jste nám udělil/a souhlas a pouze pro dosažení účelu jejich zpracování. Tento souhlas lze u správce kdykoliv odvolat.

Jak dlouho budou Vaše osobní údaje zpracovávány:

Osobní údaje uchováváme po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 4 let následujících po skončení smluvního vztahu. V případě zpracování osobních údajů získaných na základě uděleného souhlasu jsou Vaše osobní údaje zpracovány do odvolání tohoto souhlasu.

Je poskytnutí osobních údajů k těmto účelům zpracování zákonným nebo smluvním požadavkem:

Zpracování osobních údajů je smluvním i zákonným požadavkem.

Je povinen správce jmenovat pověřence:

Správce nenaplňuje podmínky pro jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů a tudíž nemá povinnost pověřence pro ochranu osobních údajů jmenovat. V případě správce proto nebyl pověřenec pro ochranu osobních údajů jmenován.

Budou Vaše osobní údaje předávány jiným osobám:

K osobním údajům mají přístup jen zaměstnanci správce pověření zpracováním příslušné agendy, které je nutné pro výkon jejich pracovní činnosti a splnění právní povinnosti. Správce zpracovává jen nutné údaje subjektů údajů pro splnění právní či smluvní povinnosti či dosažení účelu zpracování. V rámci zpracování osobních údajů je v některých případech nutné předat osobní údaje jiné osobě. Správce se snaží předávání osobních údajů minimalizovat, v některých případech je ale nezbytné pro splnění povinností správce ze zákona, smlouvy nebo v rámci činnosti správce. Ve všech případech, kdy správce předává osobní údaje jiné osobě, dbá o zajištění maximální ochrany práv subjektů údajů.

Předávání osobních údajů mimo Evropskou unii:

Vaše osobní údaje nebudou předávány osobám mimo Evropskou unii.

Bezpečnost:

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány způsobem, který zajišťuje jejich náležité zabezpečení, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření, před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů:

Aby byla zajištěna možnost subjektů údajů rozhodovat v co možná nejširší míře o zpracování jejich osobních údajů, stanovuje GDPR řadu práv, která lze vůči jakémukoli správci údajů uplatnit. V případě, že se rozhodnete některé ze svých práv uplatnit, obraťte se přímo na správce.

Mezi Vaše základní práva patří:

1. právo na přístup ke svým osobní údajů za účelem zjištění rozsahu zpracovávaných osobních údajů,
2. právo na opravu svých osobních údajů,
3. právo na výmaz svých osobních údajů v případě, že tyto nejsou zpracovávány správcem na základě zákonné povinnosti,
4. právo vznést námitku proti zpracovávání svých osobních údajů v případě, že důvodem zpracování je oprávněný zájem správce. V takovém případě je správce povinen ukončit zpracovávání osobních údajů, pokud závažné oprávněné důvody pro zpracování na straně správce nepřevažují nad zájmy nebo právy subjektu údajů. Správce informuje písemně subjekt údajů, jakým způsobem o jeho námitce rozhodl.
5. právo vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů v rozporu s účelem, k němuž mají být osobní údaje správcem zpracovávány,
6. právo na přenositelnost zpracovávaných osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely jiné než plnění zákonné povinnosti, k jinému správci,
7. podat proti zpracování svých osobních údajů stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, https://www.uoou.cz.


V případě bližších informací se obraťte přímo na správce:

Kontaktní tel.: +420 513 035 408, email: obchod@handlopex.cz


Jaké výhody má obchodní spolupráce se společnosti HANDLOPEX CZ, s.r.o.:

  • Zázemí silného nadnárodního dodavatele
  • Široký sortiment produktů
  • Zajímavé ceny pro odběratele

Handlopex CZ s.r.o. - ekatalog.cz Auto pneumatiky, prodej pneu - ekatalog.cz